Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer – de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument  - de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand – een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verloop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand – middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 • Herroepingrecht – de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag – kalenderdag
 • Duurtransactie – een overeenkomst op afstand met betrekking to een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd verspreid ligt;
 • Duurzame gegevensdrager – elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam:  MvO Naturel producten v.o.f.
Vestigings- & bezoekadres: Irenelaan 3, 5591 GE  Heeze, Noord-Brabant
Telefoonnummer:  06 - 3022 2314
E-mail adres:  info@eco-tandenborstels.nl
Website:  www.eco-tandenborstels.nl
KvK-nummer: 1726 8693
BTW-identificatienummer: NL821548682B01
 
Betalingen:
IBAN nr. van bankrekening NL56 RABO 0155 2296 99
BIC code bank RABONL2U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ondernemer zijn in te zien en zij opverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4  - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht  nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument  de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 • De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingrecht bij levering van producten

 • Bij aankoop van producten heeft de consument de wettelijke mogelijkheid de overeenkomst met opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of  namens de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Enkel onaangebroken en niet beschadigde verpakkingen kunnen worden geretourneerd. Geopende, beschadigde, bevuilde of gebruikte producten worden niet geaccepteerd voor retourzending. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 • Consument is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verpakking en transport van een geretourneerd product.
 • Wanneer een consument ten onrechte een beroep doet op herroeprecht zijn alle gemaakte kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van retourzendingen

 • De kosten van terugzending komen in alle gevallen voor rekening van de consument.
 • Indien de consument de terugzending niet voldoende gefrankeerd heeft of het product niet zorgvuldig verpakt of behandeld heeft, zullen de hierdoor ontstane extra kosten redelijkerwijs worden ingehouden op de terugbetaling door MvO Naturel Producten aan de consument.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst door MvO Naturel Producten van geretourneerde producten door consument, terugbetalen onder inhouding van eventueel in lid 2 vermelde kosten.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht

Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,  met variabele prijzen aanbieden.  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • Wanneer een klant ten onrechte een beroep doet op garantie zijn alle gemaakte kosten (o.a. onderzoeks- en transportkosten) voor zijn rekening.
 • In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak  maken op garantie:
  • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid;
  • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Bij normale slijtage;
  • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 • (In)directe kosten of schade bij de consument of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,  terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op de eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek.

 

Artikel 12 – Betaling

 • Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor de bezorging van het product.  Uitzondering hierop is wanneer de consument de goederen zelf af komt halen in Heeze. Dan is betaling verschuldigd op het moment van afname.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Ondernemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van niet juist gebruik van het product.
 • Ondernerm kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van geplaatste, door derden gepubliceerde, artikelen.